Autoškola Agila Žilina

Autoškola AGILA,
Národná 10, 010 01 Žilina

vchod - medzi UniCreditBank a predajňou Knihy za groš
(2. poschodie)
tel.: 0949 525 902
tel. kancelária: 0949 131 765
e-mail: zilina@agila.sk

Pozadi

UPOZORNENIE!
Sme v nových priestoroch na Národnej 10
vchod - medzi UniCreditBank a predajňou Knihy za groš
(2. poschodie)


kurzy sa otvárajú priebežne počas celého roka...

cena kurzu 780 €, študenti 750 € !!!
Rýchlokurz - cca mesiac - 1100€

Autoškola AGILA Žilina - výcvik vodičov skupiny B

AGILA autoškola Žilina ponúka

 • trpezlivosť, seriózny a ľudský prístup individuálne ku každému žiadateľovi o vodičské oprávnenie
 • kvalitná teoretická i praktická príprava inštruktormi autoškoly s dlhoročnými skúsenosťami
 • moderné technické vybavenie učebne i vozového parku priamo v Žiline
 • vlastný moderný počítačom riadený autotrenažér
 • vlastná cvičná plocha (autocvičisko) k dispozícii len pre žiakov našej autoškoly
 • (na cvičisko odchádzame z autoškoly v centre mesta Žilina, sami nemusíte chodiť nikam)
 • knihy a ďalšie učebné pomôcky je možné si u nás zakúpiť alebo zapožičať zdarma
 • vyučovanie časovo prispôsobíme požiadavkám záujemcov
 • kurz prvej pomoci pre vás zabezpečíme u nás - nemusíte nikam chodiť
 • možnosť platby - aj na splátky bez navýšenia ceny!!!

   • Svojich blízkych môžete potešiť venovaním kurzu formou DARČEKOVEJ POUKÁŽKY

Záleží nám na tom, aby ste sa stali dobrými a zodpovednými vodičmi s príjemnými spomienkami na našu autoškolu...


Ochrana osobných údajov

Informácie o spracúvaní osobných údajov
 • 1. Identifikačné údaje prevádzkovateľa a zodpovednej osoby
  Prevádzkovateľom osobných údajov je Agila, s.r.o. (ďalej len „ Agila“)
  so sídlom Mesačná 176/12, 010 04 Žilina,
  IČO: 46 010 629, DIČ: SK2023183437,
  ktorá spracúva osobné údaje za podmienok uvedených nižšie.
 • 2. Spracúvanie osobných údajov na jednotlivé účely:
  • a) Kontaktný formulár
  • Agila spracúva na účely kontaktného formuláru/odpovede na kontaktný formulár nasledovné osobné údaje: meno, priezvisko, e-mailovú adresu, telefónne číslo, IP adresu a unikátny identifikátor (UID). Právnym základom spracúvania osobných údajov je článok 6 ods. 1 písm. B, nariadenia GDPR. Spracúvanie osobných údajov Autoškolou je nevyhnutné na spracovanie a zaslanie odpovede /kontaktný formulár/. Osobné údaje sú spracúvané počas doby potrebnej na vypracovanie odpovede.
  • b) Registrácia žiadostí „Prihlásenie do kurzu“
  • Agila spracúva na účely registrácie „Prihlásenie do kurzu“ nasledovné osobné údaje: meno, priezvisko, rodné priezvisko, dátum narodenia, miesto narodenia, rodné číslo, trvalé bydlisko, telefónne číslo, e-mailová adresa, číslo občianskeho preukazu/pasu, národnosť, IP adresu a unikátny identifikátor (UID). Právnym základom spracúvania osobných údajov je článok 6 ods. 1 písm. B, nariadenia GDPR. Spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné na zabezpečenie služby „Prihlásenie do kurzu“ / Realizácia kurzu o udelenie vodičského oprávnenia. Osobné údaje sú spracúvané počas obdobia kým nedôjde k vybaveniu žiadosti a uchovávané v zmysle bodu 2 písm. c) a d)
  • c) Uplatňovanie nárokov autoškoly
  • Agila spracúva na účely uplatňovania nárokov autoškoly nasledovné údaje: údaje uvedené v žiadostiach „Prihlásenie do kurzu“ , údaje prijaté v papierovej forme na hárku „žiadosť o udelenie vodičského oprávnenia“ , údaje o návštevníkoch stránky (UID, IP, Oblasť), údaje potrebné na podanie žaloby autoškolou, údaje uvedené v žalobe proti autoškole, údaje vedené v účtovníctve a iné potrebné údaje v súvislosti s prípadným uplatňovaním nárokov alebo hájením záujmov autoškoly. Účelom spracúvania týchto osobných údajov je oprávnený záujem prevádzkovateľa a právnym základom spracúvania je článok 6 ods. 1 písm. f, nariadenia GDPR. Spracúvanie osobných údajov autoškolou je nevyhnutné na účely oprávnených záujmov autoškoly. Oprávneným záujmom autoškoly je pritom ochrana proti nedôvodnému uplatňovaniu nárokov voči autoškole. Príjemcom osobných údajov sú nasledovné osoby: Súdy, orgány verejnej správy, právni zástupcovia, daňoví poradcovia a iní odborní poradcovia ako prevádzkovatelia. Osobné údaje sú spracúvané počas doby vedenia súdneho sporu a počas premlčacej lehoty počas ktorej môžu byť voči autoškole uplatňované nároky alebo počas ktorej si autoškola môže uplatniť svoje vlastné nároky.
  • d) Plnenie zákonných povinností autoškoly
  • Agila spracúva osobné údaje uvedené v písm. a) až d) na účely plnenia zákonných povinností autoškoly. Právnym základom spracúvania je článok 6 ods. 1 písm. c, nariadenia GDPR (napr. zákon o účtovníctve, zákon o dani z pridanej hodnoty, zákon o dani z príjmov, zákon o ochrane spotrebiteľa, zákon o archívoch a zákon o registratúrach). Spracúvanie osobných údajov autoškolou je nevyhnutné na účely plnenia zákonných povinností autoškoly. Príjemcom osobných údajov sú nasledovné osoby: Daňoví poradcovia, auditori, súdy a orgány verejnej správy ako prevádzkovatelia. Osobné údaje sú spracúvané počas doby vyžadovanej príslušným právnym predpisom.
 • 3. Práva dotknutej osoby
 • Dotknutá osoba má právo podať návrh na začatie konania na Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, ak sa domnieva, že je priamo dotknutá na svojich právach ustanovených Nariadením GDPR alebo príslušnými právnymi predpismi.
  Dotknutá osoba má voči prevádzkovateľovi právo
  I. požadovať prístup k osobným údajom,
  II. na opravu osobných údajov,
  III. na vymazanie osobných údajov,
  IV. na obmedzenie spracúvania osobných údajov,
  V. právo na prenosnosť osobných údajov a
  VI. právo namietať proti spracúvaniu osobných údajov. Tieto práva si dotknutá osoba môže uplatniť kontaktovaním autoškoly.
  • a) písmo zaslaním listu na adresu sídla spoločnosti s uvedením mena a priezviska zodpovednej osoby pod názvom spoločnosti,
  • b) elektronicky zaslaním e-mailu na e-mailovú adresu autoškoly alebo
  • c) telefonicky na čísle autoškoly.
  • d) príslušné právne predpisy.
  Príslušným právnym predpisom je najmä Nariadenie GDPR, aplikovateľný zákon o ochrane osobných údajov v účinnom znení a ostatné aplikovateľné všeobecne záväzné právne predpisy.

Kancelária je otvorená

Deň Od Do
Pondelok11:0016:00
Utorok11:0016:00
Streda11:0016:00
Štvrtok11:0016:00
Piatok--
Stretnutie je možné si dohodnúť aj v iný deň aj v inom čase telefonicky na čísle 0949 131 765.
Autoškola Agila Žilina agila-autoskola-zilina-009